Strwythur

Pwyllgor Gweithredol

Cadeirydd

Matthew Farrell

Enw: Matthew Farrell
Oedran: 31
Taldra: 5, 11’
Safle: Cadeirydd
Swydd Arferol: Gwas Sifil
Llysenw: Dau dôn
Tref Cartref: Rhisga
Gem Cyntaf ym Mharc yr Arfau: 1995
Hoff Chwaraewr Presenol: Corey Domachowski
Hoff Cofeb dros y Gleision: Y chwiban terfynol ar ddiwedd y gem cyn-terfynol yn erbyn Pau
ym Mharc yr Arfau Caerdydd.
Uchelgais: I fod yn eiriolwr dros daioni. Gwynfydedig yw’r rhai sy’n cadw heddwch.
Hoff Stadiwm Oddi Cartref: Maes y sioe, Galway (mae’r milgwn yn gyflym!)
Dawn Gorau: Ffeindio fy hun ar y ffon yn siarad i gwmniiau yswiriant teithio tra mewn ysbyty
dramor.
Adborth Orau dros y Gleision: Hapchwaraewch yn gyfrifol, yfwch yn gyfrifol. Ond yn well na
hyn, peidiwch gwneud y ddau.
Arwr Hanesyddol: Nelson Mandela

Bywgraffeg
Cwcw yn fy nghalon a wedi’i magu ar chwaraeon a gobaith. Wrth tyfu, roeddwn yn ymweld a
Parc Pandy a Heol Sardis yn arferol. Yn bresenol, yn berchennog ar docyn tymor gyda
Dinas Caerdydd. Mae gen i angerdd dros y bel crwn. Therapydd Chwaraeon hyfforddiedig
sydd wedi gweithio gyda nifer o garfannau pel-droed ac yn pencampwriaethau rhyngwladol
fel mabolgampau Llundain 2012. Cyn-gynghorydd cymunedol, sydd yn berchen ar ddraig
barfog o’r enw Winston. Nid wyf yn yfed te neu coffi, ond dwi’n hoff o amlygwyr a pens am-
ddim o gwestai.

Addewid: Byddwch yn cyrraedd fel ymwelydd ond yn gadael fel brawd.

Ffaith Diddorol: Dwi’n dysgu Ffineg ar hyn o bryd.

Trysorydd

Matt Baldwin

Enw: Matt Baldwin
Oedran: 31
Taldra: 6’0
Safle: Trysorydd
Swydd Arferol: Gwas Sifil
Llysenw: Canghellor
Tref Cartref: Caerdydd
Gem Cyntaf ym Mharc yr Arfau: 1995
Hoff Chwaraewr Presennol: Nick Williams
Hoff cofeb Gleision Caerdydd: Y gem terfynol yn Bilbao, es i ddim I Sbaen, ond roedd Parc
yr Arfau yn neidio hyd yn oed yn y glaw.
Uchelgais: I wylio nifer fwyaf o chwaraeon sy’n bosib.
Hoff Maes Oddi Cartref: Welford Road. Awyrgylch gwych ar ol gemau.
Prif Dawn: Brigdonni
Adborth Gorau ar gyfer y Gleision: Ennill neu Colli, byddwn yn canu i’r Gleision.
Arwr Hanesyddol: Billy Boston

Bywgraffiad
Rwyf wedi bod yn berchennog ar tocyn tymor am ychydig o dymhorau nawr, a cyn hwn,
roeddwn ond yn mynychu ambell gem gartref. Cefais fy nghroesawi i’r ‘Cornel Gwallgof’
gyda breichiau agored a dwi heb edrych yn ol ers hynny. Rwy’n hoff o deithio i gemau oddi
cartref a gwneud penwythnosau ohonynt. Er i ni golli heb sgiorio un pwynt, roedd Galway yn
benwythnos wych yn y tymor 2019/20.

Fy addewid: I wneud fy ngorau glas dros Brodyr Gleision Caerdydd yn fy swydd, ac i gadw’r
blwch coch yn agos.

Ffaith diddorol: Er fy mod i heb gofrestri dros tim rygbi fy Ysgol Ywchradd, roedd fy athro
ymarfer corff, yn aml, yn troi fyny tu allan i’m ty os oeddwn yn fyr ar chwaraewyr.
Chwaraeais ymhob safle dan yr haul. Chwaraeais yn erbyn unigolyn o’r enw Sam Warburton
(a’i frawd sydd union mor fawr ag ef), a wnes i sefydlu ein unig cais yn y gem.

Dirprwy Gadeirydd

John Roberts

Enw: John Roberts
Oedran: Dwi dros hanner cant
Taldra:5,7’
Safle: Vice Chair
Swydd Arferol: Gwas Cyhoeddus.
Llysenw: Robbo
Tref Cartref: Caerdydd
Gem cyntaf ym Mharc yr Arfau: 2007
Hoff chwaraewr presenol: Olly Robinson
Hoff gofeb dros y Gleision: Bilbao 2018, cic-gosb Garyn Smith a cic llwydiannus Gareth
Anscombe.
Uchelgais: I gael gafael a drymiau enfawr
Hoff stadiwm oddi cartref: Welford Road.
Dawn gorau: Cof fel eliffant
Adborth gorau dros y Gleision: Dewch i Barc yr Arfau yn gynnar i guro’r ciwiau.
Arwr Hanesydddol: Jon Bonham

Bywgraffeg
Rydw i’n aelod sylfaenol o Brodyr Gleision Caerdydd. Dechreuais i guro’r drwm ym Mharc yr
Arfau yn 2013. Ers hyn, gallwch fy nglywed ar draws y stadiwm ar y drwm. Fi yw’r unigolyn
yn y Cornel Gwallgof sy’n gwneud yr holl swn. Rwy’n cael fy nisgrifio fel curiad y Teras De
ac yn mwynhau cwrdd a gweddill y Brodyr a’r Chwiorydd ar ddiwrnod gem i wneud digon o
sain dros yr hogia.

Addewid: Byddwch yn fy nglwyed o hyd o fewn Parc yr Arfau.

Ffaith Diddorol: Unwaith, wnes i ymddangos ar teledu Siapaneaidd.

Ysgrifennydd

Richard Perkins

Enw: Richard Perkins
Oedran: 35
Taldra: 6,0″
Safle: Secretary
Swydd Arferol: Gwasanaethau Cyfreithiol
Llysenw: Perky
Tref Cartref: Caerdydd
Gem Cyntaf ym Mharc yr Arfau: 1998
Hoff Chwaraewr Presenol: Halaholo
Hoff gofeb dros y Gleision: Gem cyn-derfynol y Cwpan Ewropiaidd 2018 yn erbyn Pau.
Uchelgais: Rhedeg caffi a Chanolfan gyfreithiol gyda’i gilydd
Hoff stadiwm oddi cartref: Rodney Parade
Dawn gorau: Coginio
Adborth gorau dros y Gleision: Yr agosach i’r drwm yr ydych, y gwell fydd y gem.
Arwr Hanesyddol: Marcus Aurelius

Bywgraffeg
Rwy’n Gyfreithiwr Esgeulustod Clinigol hyfforddai. Chwaraeais rygbi i Clwb Rygbi Llandaf
(Pymtheg bob ochr a Saith bob ochr) tan oeddwn yn 17 mlwydd oed ar yr Asgell neu fel
Cefnwr. Rydw i wedi byw yn Lerpwl a sawl lle o gwmpas y ‘Cotswolds’ gan dreuliais i un ar
ddeg blynedd mewn ceginnau proffesiynol. O’r diwedd, casgliais digon o arian i dalu am
ysgol cyfreithiol, a nawr fy mod wedi cwblhau yr LLB, rwy nawr ar gwrs LLM a LPC gyda’i
gilydd. Pan nad ydwyf ym Mharc yr Arfau, rwy’n hoffi darllen llenyddiaeth clasurol a llyfrau
ffeithiol “meddwl clyfar”. Hefyd, rwy’n hoff o goginio, cadw’n heini a treulio amser gyda’m
teulu.

Addewid: Mae addewid rhwng ffrindiau yn meddwl bod rheswm yn ddi-angen.

Ffaith Diddorol: Rwy’n gallu chwarae’r trwmped ac yn Gogydd sydd wedi’i hyfforddi at lefel
Seren Michelin.

Dirprwy Ysgrifennydd

Abbie Roberts

Enw: Abbie Roberts
Oedran: 28
Taldra: 5,4’
Safle: Ysgrifennydd/Swyddog Llesiant
Swydd Arferol: Feryllydd
Llysenw: Escobar
Tref Cartref: Llantrisant
Gem cyntaf ym Mharc yr Arfau: Heineken Cup Semi Final v Leicester Tigers in 2009
Hoff Chwaraewr Presenol: Josh Navidi
Hoff cofeb Gleision Caerdydd: Gormod o gemau gwych i ddewid ohonynt, ond i fi, yr eiliad
gorau oedd mynd ar daith i De Affrica yn 2018, profiad anhygoel.
Uchelgais: Bod yn hapus ac yn iach
Hoff Stadiwm Oddi Cartref: Murrayfield, wrth ei fodd yn ymweld â Chaeredin
Prif Dawn: Datrys problemau
Adborth gorau dros y Gleision Best: Nid yw hi drosodd tan i’r chwiban olaf ganu! Mae
gymaint o gemau gwych ym Mharc yr Arfau wedi’i penderfyny yn y funudau olaf, felly
byddwch yn barod i gadw’r cefnogaeth i fynd tan y diwedd.
Arwr Hanesyddol: Michelle Obama

Bywgraffeg
Cefais fy nghyflwyno i rygbi pan gwrddais a’m gwr Mark yn 2007 a cyn bo hir, cwmpais
mewn cariad efo’r gem ac wrth gwrs, Gleision Caerdydd. Yn 2010, symudais i Gaerdydd o
Sir Benfro i astudio Fferyllfa ym Mhrifysgol Caerdydd a nawr yn byw yn Rhondda Cynon Taf
lle dwi’n gweithio fel Fferyllydd Cymunedol. Rwyf wedi bod yn berchennog o docyn tymor ers
tymor 2010-11 ac yn drigolyn y teras De ers i ni ddychwelyd i Barc yr Arfau. Tu allan i rygbu,
byddwch yn ffeindio fi’n treulio amser gyda Mark a’n ci Jenson, rhedeg, ymarfer yoga, lawr y
tafarn (yn enwedig ar noson cwis) neu yn ymlacio gyda llyfr dda.

Addewid: I sicrhau fod unrhywun a phob-un yn derbyn croeso cynnes yn y cornel gwallgof.

Ffaith diddorol: Ers i mi gael fy nghyflwyno i’r gem, daw yn rhan mor pwysig o’m bywyd, fe
ddes i’n ddyweddiedig yn Stadiwn y Mileniwm. Os ydych yn cael cipolwg ar y ‘Taith yr
Arwyr’, gwelwch chi’r bric sy’n dangos cynnig Mark.

Pwyllgor

Swyddog digwyddiadau

Hannah Smith

Enw: Hannah Smith
Oedran: 31
Taldra: 5,10’
Safle: Swyddog digwyddiadau
Swydd Arferol: Technegydd ewinedd
Lyysenw: Hannah
Hometown: Cardiff
Gem Cyntaf ym Mharc yr Arfau: 2006
Hoff Chwaraewr Presenol: Ellis Jenkins
Hoff Cofeb dros y Gleision: Y chwiban terfynol ar ddiwedd y gem cyn-terfynol yn erbyn Pau
ym Mharc yr Arfau Caerdydd
Uchelgais: Bod yn hapus ac yn llwyddiannus ym mhopeth a wnaf
Hoff Stadiwm Oddi Cartref: Maes dyddiadur
Dawn Gorau: Rwy’n siarad llawer
Adborth Orau dros y Gleision: Cael hwyl yn y gemau bob amser a dangos ein cefnogaeth i’r
bechgyn
Arwr Hanesyddol: Marilyn Monroe

Bywgraffeg
Yr wyf wedi fy ngeni a’m magu yng Nghaerdydd a byddwn yn disgrifio fy hun fel rhywun
allblyg a bywiog sydd bob amser ar fin cael sgwrs. Rhedais fusnes llwyddiannus am 5
mlynedd yn y diwydiant lletygarwch o’r enw Hannah’s Diner, os bu ichi ymweld erioed, yr wyf
yn wastad yn hel atgofion. Rwyf bob amser wedi gweithio mewn lletygarwch ac yn caru’r
awyrgylch a rhyngweithio gyda chwsmeriaid, ond hefyd y banter. Yr wyf wedi gweithio mewn
digwyddiadau mawr fel bwyd a diod Caerdydd, RHS yng Nghaerdydd, caws mawr Caerffili, i
enwi dim ond ychydig ers dros 15 mlynedd.

Addewid: Byddaf bob amser yn gallu siarad â chi neu beth bynnag fo’ch anghenion i helpu
mewn unrhyw ffordd bosibl. Hyd yn oed os ydych chi’n meddwl ei fod yn gwestiwn gwirion
gofynnwch, byddaf yn gwneud fy ngorau i’w ateb.

Ffaith Diddorol: Mae gen i gariad mawr at Hotrods

Swyddog lles

Abbie Roberts

Enw: Abbie Roberts
Oedran: 28
Taldra: 5,4’
Safle: Ysgrifennydd/Swyddog Llesiant
Swydd Arferol: Feryllydd
Llysenw: Escobar
Tref Cartref: Llantrisant
Gem cyntaf ym Mharc yr Arfau: Heineken Cup Semi Final v Leicester Tigers in 2009
Hoff Chwaraewr Presenol: Josh Navidi
Hoff cofeb Gleision Caerdydd: Gormod o gemau gwych i ddewid ohonynt, ond i fi, yr eiliad
gorau oedd mynd ar daith i De Affrica yn 2018, profiad anhygoel.
Uchelgais: Bod yn hapus ac yn iach
Hoff Stadiwm Oddi Cartref: Murrayfield, wrth ei fodd yn ymweld â Chaeredin
Prif Dawn: Datrys problemau
Adborth gorau dros y Gleision Best: Nid yw hi drosodd tan i’r chwiban olaf ganu! Mae
gymaint o gemau gwych ym Mharc yr Arfau wedi’i penderfyny yn y funudau olaf, felly
byddwch yn barod i gadw’r cefnogaeth i fynd tan y diwedd.
Arwr Hanesyddol: Michelle Obama

Bywgraffeg
Cefais fy nghyflwyno i rygbi pan gwrddais a’m gwr Mark yn 2007 a cyn bo hir, cwmpais
mewn cariad efo’r gem ac wrth gwrs, Gleision Caerdydd. Yn 2010, symudais i Gaerdydd o
Sir Benfro i astudio Fferyllfa ym Mhrifysgol Caerdydd a nawr yn byw yn Rhondda Cynon Taf
lle dwi’n gweithio fel Fferyllydd Cymunedol. Rwyf wedi bod yn berchennog o docyn tymor ers
tymor 2010-11 ac yn drigolyn y teras De ers i ni ddychwelyd i Barc yr Arfau. Tu allan i rygbu,
byddwch yn ffeindio fi’n treulio amser gyda Mark a’n ci Jenson, rhedeg, ymarfer yoga, lawr y
tafarn (yn enwedig ar noson cwis) neu yn ymlacio gyda llyfr dda.

Addewid: I sicrhau fod unrhywun a phob-un yn derbyn croeso cynnes yn y cornel gwallgof.

Ffaith diddorol: Ers i mi gael fy nghyflwyno i’r gem, daw yn rhan mor pwysig o’m bywyd, fe
ddes i’n ddyweddiedig yn Stadiwn y Mileniwm. Os ydych yn cael cipolwg ar y ‘Taith yr
Arwyr’, gwelwch chi’r bric sy’n dangos cynnig Mark.

Cydlynydd teithio

Steven Bellamy

Enw: Steven Bellamy
Oedran: 36
Taldra: 6,1
Safle: Cydlynydd teithio
Swydd Arferol: Rheolwr logisteg
Llysenw/Nickname: Le Giant
Tref Cartref/Hometown: Y Barri
Gem Cyntaf ym Mharc yr Arfau: 1993
Hoff Chwaraewr Presenol: Ray Lee Lo
Hoff Cofeb Gleision Caerdydd: Swrs y tim yn ystod y gem terfynol yn Bilbao.
Uchelgais: I dyfu’n hen ac i dylanwadu ar fy mab mewn modd positif.
Hoff Stadiwm Oddi Cartref: Caerloyw, ar y sied
Dawn Orau: Gwobrau hela cwrw
Adborth Gorau: Mwynhewch y dyddiau gwael, oherwydd fe wnaethon nhw’r dyddiau da
cymaint yn well.
Arwr Hanesyddol: Gelert

Bywgraffeg
Nid ydwyf yn gefnogwr cyffredinol y Gleision, naill ai oes gennyf ddiddordeb mewn gwyliau
Saga. Rwy’n hoffi cwrw neu chwech, a rwy’n tueddu mynd allan ar rhywfath o ‘Mike Rayer’
ar ol gweithio shifft nos. Dwi’n gweithio’n galed ac yn chwarae’n galed, tan fore i’r nos. Rwy’n
deithiwr profiadol, rwy’n hoffi crwydro’r byd gyda Gleision Caerdydd, Cymru a’r Llewod.
Rwy’n cymryd pleser mewn teithio ar gyllid bychain a darganfod pecynnau sy’n well na’r rhai
sydd ar gynnig oddi wrth asiantau teithio. ‘Teithiau Bellamy, dim sicrwydd yn sicr!” Mae o
gyd am gwrw, teithio a benthycion.

Addewid: Byddaf yn prynu peint i unrhywun sydd yn dweud “Simon Hill” i fi, tra’n gwisgo crys
Caerdydd ‘Nike’.

Ffaith Diddorol: Roedd fy nhad-cu yn gefnogwr Caerdydd a wnaethes i ei ddilyn.
Cyfrannodd tuag at y ddinas a rygbi Cymreig mewn ffordd bychain. Rhoddir cymorth i rhyw
ddyn o’r enw Nigel Walker gyda’i Athletau.

Swyddog cymunedol

Simon Williams

Enw: Simon Williams
Oedran: 55
Taldra: 6,0’
Safle: Swyddog cymunedol
Swydd Arferol: Cysylltiadau cwsmeriaid
Llysenw: Cyffredinol
Tref Cartref: Caerdydd
Gem cyntaf ym Mharc yr Arfau/: 1975
Hoff chwaraewr presenol: Josh Adams
Hoff gofeb dros y Gleision: Enill y Cwpan Heriol Ewropiaidd yn Marseilles yn erbyn Toulon
yn 2010.
Uchelgais: I wylio cymaint o chwaraeon â phosib
Hoff stadiwm oddi cartref: Madejski Stadium
Dawn gorau/Best Skill: Hela Rhaglenni
Adborth gorau dros y Gleision: Cael eich rhaglenni cyfatebol cyn y gêm yn dechrau, po hiraf
y byddwch yn ei adael, y mwyaf anodd y maent i ddod o hyd.
Arwr Hanesyddol: Gareth Edwards/ Jonah Lomu

Bywgraffeg
Rwy’n wallgof dros chwaraeon sydd gyda diddordeb manwl am unrhywbeth Gaerdydd neu
Chymru. Mae gen i docyn tymor i Ddinas Caerdydd a gallwch fy ngweld ger Gerddi Sophia
a’r ‘Veolia Arena’ lawr yn y Bae. Wedi bod yn gwylio rygbi ym Mharc yr Arfau ers 1970 a
wedi gweld sawl gem cofiadwy. Efallai byddwch wedi clywed fy llais ar ‘phone in’ Chwaraeon
ar Radio Caerdydd, roeddwn yn aelod o’r pwyllgor am sawl blynedd.

Addewid: Os oes angen Rhaglen arnoch, rhowch wybod. Fe wnai fy ngorau glas i ffeindio
un.

Ffaith Diddorol: Rwyf wedi ennill (2010 a 2011) gwobr MNSS am fod y Nodwedd Ffeithiol a
Rhaglen gorau gyda Radio Caerdydd.

Swyddog cyfryngau cymdeithasol

Iain Hunt

Enw: Iain Hunt
Oedran: 35
Taldra: 5’11
Safle: Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol
Swydd Arferol: Sales
Llysenw: Brillo
Tref Cartref: Pont-y-pŵl
Gem Gyntaf ym Mharc yr Arfau: 2004
Hoff Chwaraewr Presennol: Josh Navidi
Hoff ennyd Gleision Caerdydd: Ennill Cwpan Heriol Ewropiaidd yn 2010, ond roedd dathlu
gyda’r brodyr ar ol curo Pau yn y rownd cyn-derfynol yn anhygoel.
Uchelgais: I fod yn tad dda.
Hoff maes oddi cartref: Parc Y Pontypwl
Prif Dawn: Yfed a chefnogi’r bechgyn heb cwympo
Adborth gorau i’r gleision: Gwisgwch eich gwregys!
Historical Icon: Jonah Lomu

Bywgraffeg
Rwy’n tad i dri plentyn on Bont-y-pwl. Wedi cefnogi’r Gleision ers y diwrnod cyntaf. Byw ym
Mhont-y-pwl felly y Dreigiau yw fy tim Lleol, ond pendefynais gefnogi’r rhanbarth fwyaf yng
Nghymru yn ei lle. Hefyd yn dilyn Clwb Pel Droed Caerdydd, Criced Morgannwg a Diafolion
Caerdydd.

Addewid: I gwneud fy ngorau glas.

Ffaith diddorol: Rwy’n gyn-gystadleuwy rhyngwladol dros Gymru ar lefelau Ifanc a Oedolion
yn y maes Athletau.

Swyddog nwyddau

Callum Sanderson

Enw: Callum Sanderson
Oedran: 33
Taldra: 6,4’
Safle: Swyddog nwyddau
Swydd Arferol: Gwas Sifil
Llys Enw: Cal
Tref Cartref: Llanharan
Gem cyntaf ym Mharc yr Arfau: 2017
Hoff Chwaraewr Presenol: Josh Navidi
Hoff gofeb dros y Gleision: Curo Pau yn y gem cyn-derfynol Cwpan Ewropiaidd.
Hoff stadiwm oddi cartref: Recreation Ground, Bath
Dawn gorau: Tank Trivia
Adborth gorau dros y Gleision: Mae’r bechgyn o hyd yn sboncio yn ol.
Arwr Hanesyddol: Franklin D Roosevelt

Bywgraffeg
Yn wreiddiol, dwi’n dod o Loegr ond rwyf wedi sefydlu cartref yng Nghymru. Rwy’n gwas sifil
sy’n gweithio yng Nghaerdydd, ond cyn hynny, roeddwn yn gweithio mewn manwerthu. Rwyf
wedi gweini yn y Fyddin Prydeinig fel cogydd, wedi’m lleoli yn yr Almaen ac yng Ngogledd
Iwerddon. Yn fy amser hamdden, dwi’n hoffi cymdeithasu, darllen a gwylio’r Gleision.

Addewid: I gynrhychioli’r Gleision, Cefnogwyr a’r Rhanbarth. Gan wneud hyn, i hysbysebu
Parc yr Arfau fel lle arbennig i gefnogi’n tim ni.

Ffaith Diddorol: Dwi wedi coginio ar gyfer y Frenhinol

Hwylusydd masgotiaid gêm

Garreth Gilbert

Enw: Garreth Gilbert
Oedran: 31
Taldra: 6’0
Safle: Hwylusydd Dyddiau Gem
Swydd Arferol: Asiant Gwerthu Yswiriant
Llysenw: G Man
Tref Cartref: Caerdydd
Gem cyntaf ym mharc yr arfau: 2013
Hoff Chwaraewr Presenol: Josh Adams
Hoff cofeb Gleision Caerdydd/Favourite Blues Moment: Enilly y gem derfynol Cwpan Sialens
Ewrop yn 2010.
Uchelgais: I allu darparu ar gyfer fy nheulu ac i rhoi iddynt y pethau y gefais i ddim fel
plentyn.
Hoff Stadiwm Oddi Cartref: Twickenham
Prif Dawn: Canwr
Adborth gorau dros y Gleision: Mae ddoe yn Hanes, Yfori yn ddirgelwch, heddiw yn anrheg,
‘na pam ‘da ni’n ei alw yn ‘presen’ol.
Arwr Hanesyddol: Roger Bannister

Bywgraffeg
Genwyd yn Lloegr (Aldershot) a wedi byw mewn nifer o lefydd ar draws Lloegr, Iwerddon a’r
Almaen gan fod fy nhad yn y Lluoedd Arfog. Symudais i Gaerdydd yn 2012 a chwrddais fy
ngwraig yn 2013. Rydym wedi bod yn briod ers pum mlynedd ac yn ddiweddar, wedi dod yn
rhieni am y tro cyntaf.

Addewid: Os ydych yn rhannu’r un penblwydd a fi, wnai brynu chi beint.

Ffaith Diddorol: Rydw i wedi canu Anthem Genedlaethol Cymru tair gwaith gyda’m cor yn y
Stadiwm Genedlaethol (yn erbyn Siapan, Yr Alban a Lloegr)